За Партньори

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА МОСТРИ

I. ДЕФИНИЦИИ
Следните думи и изрази имат значенията, посочени по-долу:
Администратор или Мостри означава Мостри ЕООД, ЕИК 205859459, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Света Троица бл. 173.
Възнаграждение означава всякакво възнаграждение, дължимо от Търговците или Рекламодателите на Администратора, съгласно настоящите Условия.

Договор за защита на личните данни означава споразумението, публикувано на Платформата, регулиращо защитата на личните данни на всяко физическо лице, взаимодействащо с Платформата. 
Договор за реклама означава договор за извършването на Реклама, както е дефинирана по-долу от Мостри срещу Възнаграждение.

Онлайн магазин означава всеки виртуален магазин/ търговски обект, сайт или платформа на Търговеца за търговия на едро или дребно, към който препраща Платформата.
Оферта означава продукт, услуга, отстъпка или друг вид оферта, която Търговецът желае да публикува на Платформата с цел достъп до Потребителите на Mostri.bg.

Реклама означава рекламни съобщение в дигитална форма, разположени на страницата на Платформата, независимо дали в тяхната цялост или с препратка към страница на Рекламодателя, включително, но не само банерни реклами, имейл бюлетин или индивидуални съобщения до Потребителите, включително  пуш или поп ъп реклами, в зависимост от портфолиото, което предлага Мостри във връзка с Платформата.  

Рекламодател означава физическо или юридическо лице, което желае да рекламира дейността си на Платформата, при спазване на настоящите Условия и Договора за реклама. Рекламодателят може, но не е задължително да бъде Търговец.

Платформа означава настоящата дигитална платформа Mostri.bg, която служи като дигитално средство за маркетинг за Търговците, което им позволява да предоставят Оферти на Потребителите чрез препратка от Платформата към Онлайн магазина на Търговеца и/ или Реклами, със съдържание определено от, или съгласувано с Рекламодателя.

Потребител(и) означава физическите лица, които имат достъп до и използват Платформата, за да се възползват от Офертите.

Страна(и) означава Администратора, Търговеца и/или Рекламодателя, всеки един от тях наричан „Страна“, а заедно „Страни“.

Търговец (и) означава всяко предприятие с предмет на дейност предоставянето на стоки и/или услуги на потребителите, на едро или дребно, което притежава или по друг начин оперира Онлайн Магазин и желае да използва услугите на Платформата. 

Условия означава настоящите Общи условия, регулиращи използването на Платформата от Търговците и Рекламодателите.

Услуга/и означава услугите предоставяни от Мостри във връзка с Платформата, а именно публикуването на Офертите на Търговците, или Рекламите на Рекламодателите, срещу Възнаграждение.II. ПРЕДМЕТ
2.1. Настоящите Условия се прилагат за Търговците и Рекламодателите, които използват Услугите на Платформата. Приложима е последната им версия, достъпна на сайта.
2.2. Търговците и Рекламодателите се задължават регулярно да се информират и да спазват последната версия на Условията, при използване Услугите на Платформата. Търговците и Рекламодателите се съгласяват, че Мостри запазва правото си да изменя едностранно Условията по всяко време, без предварително уведомление. Изменените Условия се прилагат от датата на тяхното публикуване на Платформата. В случай на неясноти, въпроси или коментари във връзка с Условията, Търговецът и/ или Рекламодателят се свързва с Мостри незабавно. Предоставянето на Възнаграждение от Търговеца или Рекламодателя за съответната Услуга се счита за изрично приемане на най-съвременната версия на настоящите Условия.
2.3. Търговците и Рекламодателите признават, че настоящите Условия са законово обвързващ документ, регулиращ използването на Платформата, допълнен от Договора за защита на личните данни и от Договора за реклама, когато е приложимо. В случаи на противоречие между Условията и Договора за защита на личните данни или Договора за реклама, всеки от договорите ще се ползва с предимство пред Условията относно предмета си.

III. ОФЕРТИ НА ТЪРГОВЦИТЕ
3.1. Търговците, които спазват настоящите Условия и Договора за защита на личните данни могат да публикуват Оферти на Платформата.
3.2. Търговецът определя самостоятелно вида, описанието, валидността и съдържанието на неговите Оферти. 
3.3. Търговците носят цялата отговорност за спазването на условията на Офертите пред Потребителите. Мостри единствено преглежда публикациите за Офертите от езикова и стилистична гледна точка, преди да бъдат качени на Платформата, без да поемат отговорност за гарантиране на спазването на законовите изисквания. 
Независимо от горното, Мостри си запазват правото да откаже да публикува или да оттегли Оферта ако узнае или може основателно да предположи несъответствие на Офертата с правилата на действащото законодателство.
3.4. Мостри не гарантира, че публикувана Оферта ще бъде използвана от Потребител/и. 
3.5. Търговците гарантират и носят отговорност, че Офертите, които публикуват на Платформата, са валидни, изпълними и лесно достъпни за Потребителите при посещение на съответния Онлайн магазин. Всяка рекламация от страна на Потребител във връзка с качеството на Офертата, прозрачността на условията за използване на Офертата, тяхното потребителско изживяване, качеството на закупените продукти, условията за доставка или друга претенция на Потребителя във връзка с услугата, предоставена от Търговеца, ще бъде насочена към последния и цялата отговорност ще бъде понесена единствено от него.
Търговците се съгласяват, че при изпълнение на съответната Оферта, не трябва да налагат допълнителни разходи, условия или ограничения, които противоречат или не са в съответствие с условията, посочени на Платформата за съответната Оферта.
3.6. Позиционирането на Офертите на Платформата ще бъде определено от Администратора по негова абсолютна преценка, освен ако не е уговорено друго предварително в писмена форма с Търговеца. Преференциалното позициониране може да породи задължение за плащане на допълнително възнаграждение.
3.7. Офертите се публикуват от Администратора само по изрична инструкция на Търговеца, съгласно съдържанието предоставено от него, за срок, при валидност и условия за ползване от страна на Потребителите по преценка на Търговеца. Търговецът се задължава да предоставя на Мостри единствено актуални Оферти и да го уведомява предварително при изтичането на дадена Оферта, или ако такава се предлага за ограничен обем стоки и/ или услуги с цел прозрачност на информацията предоставена на Потребителите. Мостри има право да получат цялата информация, необходима за публикуване на Офертата, включително логото на Търговеца, изображения, цени, адрес на съответния Онлайн магазин, фирмената идентичност на Търговеца, както и всяка друга информация, която може да е необходима или полезна на Потребителя. Търговците информират незабавно Администратора в случай, че настъпят промени във връзка с предоставената информация и тя стане изцяло или частично невярна.
3.8. Офертата се публикува от Администратора, в срок от 1 (един) работен ден считано от датата на получаване на авансовото Възнаграждение по сметката на Мостри.
3.9. Търговецът гарантира, че Офертата, публикувана на Платформата, е пълна и точна и описва съответната стока / услуга и / или отстъпка в съответствие с изискванията на законодателството за защита на потребителите. Търговецът трябва да гарантира, че информацията, свързана с Офертата, отговаря на всички законови изисквания и по-специално отговаря на изискванията за пълното и точно информиране и на правилата за защита на потребителите. 
3.10. Търговците имат задължението да прегледат съответната Оферта преди нейното публикуване на Платформата и да посочат всякакви несъответствия. Търговците също ще имат правото да изискват изменения на вече публикуваните на Платформата Оферти, при условие че тези Оферти съдържат някаква основна грешка, неточност или когато определените условия не могат да се спазват от Търговеца и / или съответния Онлайн магазин.
3.11. Търговецът гарантира, че продуктът или услугата, предоставени като Оферта за Потребителите, са в добро качество и безопасни за консумация, потребление или приложение. В случай, че някой продукт на Търговеца може да причини алергии или друг неблагоприятен страничен ефект, който може да навреди здравето на Потребителя, Търговецът ще носи цялата отговорност, включително юридическа отговорност за такива инциденти, както за материални, така и за нематериални щети и потвърждава, че Администраторът не носи отговорност за никакви претенции и искове, породени от подобни събития.  
3.12. Администраторите имат право да промотират неограничено количество Оферти, освен ако Търговецът не посочи максимален брой, ограничена наличност, или период на валидност за дадена Оферта. В този случай съответната Оферта на Търговеца ще изтече с посочения срок на валидност или при изчерпване на определените от Търговеца количества. 

IV. РЕКЛАМА
4.1. Рекламодателите, които спазват настоящите Условия, Договора за защита на личните данни и Договора за реклама могат да публикуват Реклами на Платформата.
4.2. Рекламодателят определя самостоятелно вида, срока на публикуване и съдържанието на Рекламата. 
4.3. Рекламодателите носят цялата отговорност за спазването на условията и вярното съдържание на Рекламата пред Потребителите. Мостри единствено преглежда дадена Реклама от езикова и стилистична гледна точка, преди да бъде качена на Платформата, без да поема отговорност за гарантиране на спазването на законовите изисквания. Тази отговорност принадлежи изцяло на Рекламодателя.
4.4. Независимо от горното, Мостри си запазват правото да откаже да публикува или да оттегли дадена Реклама незабавно, ако узнае или може основателно да предположи несъответствие на Рекламата с правилата на действащото законодателство.
4.5. Мостри не гарантира, определен резултат от публикувана Реклама на Платформата. Разположението на Рекламата на Платформата може да бъде уговорено между Страните в Договора за реклама. Преференциално позициониране на Рекламата може да бъде предмет на допълнително възнаграждение.
4.6. Рекламата се публикува от Администратора, в срок от 1 (един) работен ден считано от датата на получаване на авансово Възнаграждение по сметката на Мостри.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Платформата е безплатна за посетители. Всяко физическо или юридическо лице, което има интерес да предоставя Оферти или да извършва Реклама може да разглежда съдържанието на Платформата свободно и по всяко време при спазване на настоящите Условия. Възнаграждение се дължи единствено и само ако физическото или юридическо лице стане Търговец или Рекламодател, при условията описани по-долу.
5.2. Възнаграждение за Оферти:
5.2.1. Възнаграждението за предоставени на Платформата Оферти се основава на броя препратки от Платформата към Онлайн магазина на Търговеца. 
5.2.2. Търговецът се задължава да извършва плащане на определеното с Мостри Възнаграждение предварително, като ще получава седмичен отчет относно броя препратки, които са кумулирани за този период Кликването от един и същ Потребител върху една и съща Оферта многократно ще се счита за и фактурира като една препратка. В случай, че един и същ Потребител кликне върху няколко Оферти на един и същ Търговец, всяко кликване с препратка до Онлайн магазина на Търговеца ще бъде предмет на Възнаграждение дължимо от Търговеца. Възнаграждение се дължи независимо дали Онлайн магазина на Търговеца е достъпен за Потребителя. Търговецът носи пълна отговорност за техническото състояние, съдържанието и изправността на своя Онлайн магазин.
5.2.3. Стойността, съгласно която, ще се фактурира всяка препратка е предоставена предварително на Търговеца в раздел Стани партньор - Таксуване и цени.
5.2.4. Всеки Търговец се задължава да следи за изменения в цените на Услугите преди заплащане на последващ аванс върху Възнаграждението. Препратките предплатени срещу съответна цена ще бъдат фактурирани на същата. Изменения в ценоразписа на Услугите ще се прилага само за бъдещи авансови плащания.
5.2.5. Мостри ще известява Търговеца при оставащи 30 лева от сумата на авансовото плащане, като Търговецът ще има възможност да направи последващо авансово плащане съгласно актуалните цени на Мостри.
5.2.6. Търговецът ще получи последващо известие при достигане на 100% от авансовото плащане. Ако Търговецът не е извършил последващо плащане преди достигането на 100% от предишната заплатена сума, той ще има задължението да го направи в срок до 3 (три) работни дни считано от датата на получаване на известието и съответната про-форма фактура. 
5.2.7. При липса на плащане на дължимото Възнаграждение в този срок, Мостри ще има правото да свали всички Оферти на Търговеца от Платформата без последващо известие или уведомление.
5.2.8. Всички препратки от Платформата към Онлайн магазина на Търговеца извършени в срока по чл. 5.2.6. по-горе ще бъдат фактурирани с предоставеното последващо авансово плащане.
5.2.9. Търговецът има правото да поиска справка от Мостри по всяко време относно броя препратки. Мостри ще информира Търговеца в какъв срок може да бъде предоставена справката. 
5.2.10. Минималната стойност на всяко авансово плащане е 100 (сто) лева.
5.2.11. Извършени авансови плащания няма да бъдат връщани на Търговците, в случай, че не са изразходвани, освен ако това не е по вина или груба небрежност на Мостри.
5.3. Възнаграждение за Реклама
Рекламодателите дължат на Мостри Възнаграждение за Реклама съгласно ценоразписа за този вид услуги, сроковете и размера предвидени в Договор за реклама. Възнаграждението може да варира съгласно параметрите на Рекламата и нейното местоположение на Платформата. 


5.4. Санкции и неустойка
5.4.1. Независимо от вида на Възнаграждението и предоставената Услуга, без да се засягат другите права и средства за защита на Мостри, ако вземане за Възнаграждение не бъде изпълнено в рамките на 3 (три) дни от датата на падежа, Администраторът имат право по собствено усмотрение: (i) да преустанови изпълнението на задълженията си по Условията и Договора за реклама (когато е приложим); (ii) да извърши прихващане срещу неплатените възнаграждения, дължими от Търговеца, в случай, че Търговецът е и Рекламодател, както и в обратната хипотеза на неплатени възнаграждение дължими от Рекламодател, в случай че той е и Търговец; (iii) да претендират неплатените суми директно от Търговеца, съответно Рекламодателя и / или (iv) да начисли лихви върху всякакви неизплатени суми, дължими към датата на падежа и до пълното погасяване на сумите.
5.4.2. Всички разходи, понесени от Администраторите във връзка със събирането на вземане за Възнаграждение, са в тежест на Търговеца и/или Рекламодателя, включително разходи за юридически услуги.

VI. ПУБЛИКУВАНЕ. ОТЧЕТИ. ПРЕКЪСВАНИЯ
6.1. Авансово плащане за използване на Платформата предоставя на Търговците/ Рекламодателите правото да публикуват своите Оферта/и и/или Реклама на Платформата в рамките на срока и в съответствие с правилата на настоящите Условия и съгласно разпоредбите на Договора за реклама, когато е приложим.
6.2. Определени Потребители могат да бъдат таргетирани чрез нотификации по имейл, въз основа на критерии, посочени от Потребителите, за да бъдат известявани за специфични Оферти. Изборът на критерии принадлежи единствено на Потребителя.
6.3. Мостри не предоставя гаранции относно броя Потребители, които посещават Платформата или биха проявили интерес към конкретна Оферта и/или Реклама. 
6.4. Администраторът не гарантират ниво на обслужване и постоянна изправност на Платформата. Администраторът си запазва правото да инициира прекъсвания по всяко време и за всякакви цели, включително, но не само за техническо обслужване на Платформата, промяна на нейния интерфейс и / или на съдържанието достъпно на Платформата.
 
VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Всички интелектуални права във връзка с Платформата са собственост на Мостри. Всяка злоупотреба с интелектуалната собственост на Мостри или използване извън предвидените цели, може да породи гражданска и / или наказателна отговорност.
7.2. Търговците декларират, че притежават всички необходими права на интелектуалната собственост във връзка с Офертите, а Рекламодателите – във връзка с Рекламите публикувани на Платформата.
7.3. Търговецът и Рекламодателят, съответно, предоставят на Администратора неизключително, безвъзмездно, безсрочно, право в световен мащаб на използване, промяна, възпроизвеждане, публично показване и публикуване на: име, лого, търговски марки, сервизни марки, имена на домейни и всякакви аудио-визуални марки и  съдържание, видео записи, аудио записи, снимки, графики, произведения на изкуството, текст и всяко друго съдържание, предоставено, посочено, препоръчано, насочено, разрешено или одобрено за използване от Търговеца или Рекламодателя във връзка с публикуване на Офертите, съответно Рекламите му на Платформата.VIII. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ
8.1. Всяка Страна по настоящите Условия, декларира и гарантира, че спазва и притежава всички задължителни лицензи, съгласно приложимия закон в съответната юрисдикция и има пълното право, правоспособност и капацитет да изпълнява задълженията си по настоящите Условия, както и по Договора за реклама (ако е приложим), и че всяко лице, което представлява и обвързва всяка от Страните по настоящите Условия, е надлежно упълномощено да я представлява и обвързва.
8.2. Тези Условия са валидни, обвързващи и приложими спрямо всяка Страна, в съответствие с разпоредбите на настоящото.
8.3. Изпълнението и / или престацията от всяка от Страните или спазването на задълженията й съгласно настоящите Условия не нарушава и няма да нарушава закони, на които е подчинена или споразумение, с което е обвързана.
8.4. Всяка Страна гарантира, че не е обвързана от споразумение, което може да повлияе съществено и неблагоприятно върху финансовото й състояние или способността да изпълнява задълженията си по настоящите Условия, нито са започнати или се очаква да започнат действия, производства, искове, разследвания, съдебни, изпълнителни дела или арбитражни дела, които да могат да повлияят неблагоприятно на, или да застрашат изпълненията на задълженията й по настоящото.
8.5. Всяка от Страните гарантира, че настоящите декларации и гаранции ще бъдат валидни, докато са в сила настоящите Условия и всяка Страна съответно поема риска и ще носи отговорност, в случай че някоя от настоящите декларации и/или гаранции се окаже неточна или невярна.

IX. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Мостри не носи отговорност пред Търговците /Рекламодателите или трети страни за причинени вреди и пропуснати ползи, загубен бизнес, специални, случайни, примерни, последващи, наказателни или косвени вреди, независимо от формата (договорна, деликтна или по друг начин) дори ако и когато са информирани предварително за възможността за такива вреди.
9.2. Общата максимална отговорност на Администратора към Търговец/ Рекламодател за всякакви искове и претенции за вреди, загуби и/или разходи във връзка с производства, претърпени или понесени от Търговеца/ Рекламодателя, ще бъде ограничена до двойния размер на Възнаграждението, дължимо на Администратора за предходните 12 (дванадесет) месеца, независимо от максималния размер, предвиден в съответното приложимото законодателство.
9.3. Никакви претенции, съгласно тези Условия и съответния Договор за реклама (когато е приложим), не могат да бъдат отправени от Търговец/ Рекламодател срещу Администратор след изтичане на 6 (шест) месечен период, считано от датата на изчерпване на предоставеното Възнаграждение.
9.5. Търговците се съгласяват, че Администраторът не носи отговорност по отношение на каквито и да било вреди, причинени на трети лица, във връзка с публикуваните Оферти/ Реклами, качеството на обслужване или качеството на стоките и услугите, ниво на удовлетвореност на Потребителите, претенции във връзка с правата за интелектуална собственост или каквато и да е друга претенция, породена от действие или бездействие на Търговеца/ Рекламодателя или осъществени от или под прекия или косвения му контрол.

X. ДЕЛИМОСТ
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се окаже нищожна, невалидна или неприложима, останалите разпоредби на Условията остават в сила.


XI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
11.1. Всички известия и всяка друга комуникация във връзка с настоящите Условия трябва да бъде в писмена форма.
11.2. Известията трябва да бъдат доставяни лично или изпратени чрез куриер или поща с обратна разписка или по електронна поща на предварително предоставен електронен адрес (според случая) или на всеки алтернативен адрес, предоставен от получателя за тази цел. За да се избегне всякакво съмнение, факс комуникацията по тези Условия не се приема като валидно средство за комуникация.
11.3. Ако настъпи някаква промяна във връзка с адреса, посочен от съответната Страна, тя уведомява другата най-късно 3 (три) работни дни, преди датата на имплементиране на такава промяна.
11.4. Всяко известие, което се връчва съгласно настоящите Условия, се счита за получено: (i) при получаване, когато е предадено лично в работно време или чрез куриер или поща с обратна разписка; (ii) след изпращане от адресата, когато е изпратено по електронна поща, освен ако другата Страна-получател не представи доказателство, че имейлът не е бил успешно получен.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Администраторът не носи отговорност за неизпълнение на задължение изцяло или частично или за неизпълнение в срок, форсмажорно събитие, настъпило извън неговия контрол.

XIII. РАЗНИ
13.1. Страните са изцяло независими и самостоятелни субекти и нищо в тези Условия не следва да се тълкува в смисъл за създаване на съвместно предприятие, партньорство или франчайзинг между Страните. Нито една от Страните няма право, без предварително писмено одобрение на другата Страна, да обвързва или ангажира другата по какъвто и да било начин.
13.2. Търговецът/ Рекламодателят няма право да прехвърля или възлага своите права или задължения по тези Условия и съответния Договор за реклама, независимо по закон или по друг начин, без предварително писмено съгласие на Мостри. 

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
14.1. Настоящите Условия се регулират изцяло от законите на Република България.
14.2. Всички спорове, възникващи от или във връзка с изпълнението на настоящите Условия, включително спорове, произтичащи от тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и всички спорове, свързани с попълването на празноти или адаптирането им към новите обстоятелства, са подсъдни на компетентния български съд.
Абонирайте се за бюлетина!